ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹೆಸರು ಕೆಲಸದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಸರು

ಶ್ರೀ ಮನೋಹರಾಚಾರಿ ಪಿ ಎಸ್

ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ)

ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಜಿ ಮ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಶ್ರೀ ಚೇತನ ಟಿ ಎಂ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಶ್ರೀ ಮತಿ ಸುಪ್ರಿತಾ ಎಚ್ ಕೆ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಬಿ ಪಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ & ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಶ್ರೀ ಮತಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಬಿ ಎಸ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ & ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಶ್ರೀ ಮತಿ ಆಶಾರಾಣಿ ಆರ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ & ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕೆ ಸಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಸಂವಹನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಶ್ರೀ ಮತಿ ಭವ್ಯ ಎ ಎನ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಸಂವಹನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಶ್ರೀ ಮನೋಹರಾಚಾರಿ ಪಿ ಎಸ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ)

ಶ್ರೀ ಮತಿ ಸಿಂಧು ಎಚ್ ಎ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ)

ಶ್ರೀ ಮತಿ ನಂದಿನಿ ಸಿ ಎಸ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿಜ್ಞಾನ

ಶ್ರೀ ಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎ ಎಸ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿಜ್ಞಾನ