ಆರ್. ಟಿ. ಐ 4-1 ಬಿ

  ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ  ವರದಿ 1  ವರದಿ 2  ವರದಿ 3
 01  2017-18   ಆಯ ವ್ಯಯ ವಿವರಗಳು   ಪಾವತಿ ಪ್ರಮಾಣ   ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ
 02  2016-17   ಆಯ ವ್ಯಯ ವಿವರಗಳು   ಪಾವತಿ ಪ್ರಮಾಣ   ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ
 03  2015-16   ಆಯ ವ್ಯಯ ವಿವರಗಳು   ಪಾವತಿ ಪ್ರಮಾಣ   ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ

ದಿನದ ಚಿಂತನೆ

ಕಬ್ಬಿಣ ಬಿಸಿ ತನಕ ಹೊಡೆಯಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ; ಆದರೆ ಬಡಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೇಗ್
ನಿಯಮಗಳು| ಡಿ.ಟಿ.ಇ ಬಗ್ಗೆ | ಸ೦ಪರ್ಕ | ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ | ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಕೇಂದ್ರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು