ಕಚೇರಿ/ಬೆಂಬಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹೆಸರು ಕೆಲಸದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಮತಿ ಶೋಭಾ ಕೆ ಎನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ಗುಂಪು ಬಿ
ಶ್ರೀ ದಿನಕರ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು, ಗುಂಪು ಸಿ
ಶ್ರೀ ಗುಣಪಾಲ ಜೈನ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು, ಗುಂಪು ಸಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತು ಬೆರಚ್ಚುಗಾರರು, ಗುಂಪು ಸಿ
ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಪಿಯೋನ್, ಗುಂಪು ಡಿ

ದಿನದ ಚಿಂತನೆ

ಕಬ್ಬಿಣ ಬಿಸಿ ತನಕ ಹೊಡೆಯಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ; ಆದರೆ ಬಡಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೇಗ್
ನಿಯಮಗಳು| ಡಿ.ಟಿ.ಇ ಬಗ್ಗೆ | ಸ೦ಪರ್ಕ | ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ | ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಕೇಂದ್ರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು