ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು ಕೆಲಸದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕ ಅನುಭವ (ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
 04   ಡಾ. ಚಿನ್ನಗಿರಿ ಗೌಡ ಹೆಚ್ ಸಿ  ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು  ಬಿ ಇ, ಎಂ ಇ, ಎಂ.ಟೆಕ್, ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ.   11.09.1985  05 
 01   ಚೇತನಾ ಟಿ ಎo   ಉಪನ್ಯಾಸಕ   ಬಿ. ಇ,ಎಂ.ಟೆಕ್   21.09.2012  06
 02   ಸುಪ್ರಿತಾ ಎಚ್ ಕೆ  ಉಪನ್ಯಾಸಕ  ಬಿ ಇ   21.09.2012  05 
 03   ಅಣ್ಣಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಜಿ ಮ್   ಉಪನ್ಯಾಸಕ  ಬಿ. ಇ    01.10.2012  05 

ದಿನದ ಚಿಂತನೆ

ಕಬ್ಬಿಣ ಬಿಸಿ ತನಕ ಹೊಡೆಯಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ; ಆದರೆ ಬಡಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೇಗ್
ನಿಯಮಗಳು| ಡಿ.ಟಿ.ಇ ಬಗ್ಗೆ | ಸ೦ಪರ್ಕ | ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ | ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಕೇಂದ್ರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು